Licentieovereenkomst voor GoOV Dienst

van GoOV BV, Dudokstraat 6, 7425 CR Deventer (“GoOV BV”)

  Deze Licentieovereenkomst is van toepassing op de GoOV Dienst hierna te noemen: “GoOV”. GoOV is een initiatief van GoOV BV.

  1. ALGEMEEN
  2. Deze Licentieovereenkomst (hierna “LO”) is een wettelijke overeenkomst tussen u en GoOV BV. U gaat ermee akkoord dat deze LO afdwingbaar is zoals elke door u tot stand gebrachte geschreven overeenkomst. Deze LO geldt voor het gebruik van onze software, van vooraf geïnstalleerde software op door ons geleverde hardware, een downloadpakket of enige andere gegevensdrager en alle inhoud en inhoudsprogramma’s (“Software”).Lees deze LO zorgvuldig door. Door gebruik te maken van de Software of een deel van de Software gaat u akkoord met de alle voorwaarden van deze LO. Door het in ontvangst nemen van de door ons geleverde hardware, of door het klikken op de ‘Ik ga akkoord’-knop voor het downloaden van een update, een upgrade of een supplement, maakt u gebruik van de Software.

  3. DEFINITIES GoOV Alle GoOV-diensten die voor u beschikbaar worden gemaakt vanaf of via een GoOV website, GoOV apparaat, of andere GoOV applicatie of dienstverlener, omvattend alle informatie, tekst, bestanden, scripts, grafische voorstellingen, foto´s, geluiden, muziek, video´s, interactieve elementen, trainingen, of ander soortgelijk materiaal geproduceerd door GoOV BV of haar toeleveranciers.
   Gebruiken Het gebruiken, downloaden of geleverd krijgen van GoOV.Licentie Licentie voor de GoOV zoals verder omschreven in Artikel 3.


  4. LICENTIEVERLENING Deze LO verschaft u een licentie waarmee u de Software mag gebruiken. Deze licentie is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Indien updates, upgrades of supplementen worden verkregen, dan is het gebruik van deze updates, upgrades en supplementen onderworpen aan deze LO en aan eventuele bijgevoegde wijzigingen en kan onderworpen zijn aan extra kosten en voorwaarden.


  5. TOEGANG TOT DE GOOV DIENST
    a) Om uzelf toegang te verschaffen tot de GoOV of om sommige elementen daarvan te kunnen gebruiken, wordt u gevraagd zich te registreren op het online web portaal van GoOV BV om een account aan te maken. Als GoOV BV dit voor u heeft gedaan in het kader van de starttraining, dan wordt het aangemaakte account met bijbehorende gegevens tijdens de starttraining aan u of uw vertegenwoordig overhandigd.

    b) U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account. U bent verantwoordelijk voor uw eigen gebruikersnaam en activiteiten in relatie hiertoe. U mag uw wachtwoord niet delen met derden en u mag anderen geen toestemming geven om zich toegang te verschaffen tot de GoOV of deze te gebruiken uit uw naam.

    c) U dient GoOV BV er onmiddellijk van op de hoogte te stellen indien u gewaar wordt van enige toegang of gebruik van de GoOV onder uw account door derden waarvoor u geen toestemming hebt gegeven of van een andere mogelijke inbreuk op de veiligheid met betrekking tot de GoOV.


  6. EIGENDOMSRECHTEN
   Het auteursrecht en andere intellectuele, industriële en/of andere eigendomsrechten op de Software en op enige kopie die u daarvan maakt, zijn eigendom van GoOV BV en/of haar leveranciers. GoOV BV staat u slechts toe de Software te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze LO. U mag de GoOV niet kopiëren, uploaden, verspreiden, uitzenden of op enige andere wijze reproduceren behalve voor het maken van één kopie enkel voor back-up of archiefdoeleinden. U kunt alleen eigenaar worden van de materiaalgegevensdrager; u wordt geen eigenaar van de Software. Het auteursrecht en andere intellectuele, industriële en/of andere eigendomsrechten op merken, beelden, logo´s of namen die hierin zijn vervat, en op kopieën die hiervan gemaakt zijn, zijn eigendom van GoOV BV en/of haar leveranciers. Alle rechten die niet specifiek worden toegekend in deze LO zijn voorbehouden aan GoOV BV.


  7. OVERIGE BEPERKINGEN
   Het verhuren, uitlenen, of enige andere vorm van distributie van de Software en/of Hardware is verboden. Behalve zoals toegestaan door het toepasselijk recht zult u de Software en/of Hardware of enig gedeelte daarvan niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, analyseren met behulp van ‘reverse engineering’ of decompileren of demonteren, en u mag geen producten ontwikkelen die zijn afgeleid van de Software. Ook zult u anderen niet toestaan deze handelingen te verrichten.


  8. KOPPELINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN GoOV BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of services van derden, voor koppelingen in websites of services van derden of voor wijzigingen in of updates van websites of services van derden. GoOV BV biedt deze koppelingen en toegang tot websites en services van derden alleen aan voor uw gemak, en het opnemen van een koppeling of toegang houdt niet in dat GoOV BV de websites of services van derden onderschrijft.


  9. RECHTEN VAN DERDEN Een partij die geen partij is bij deze LO heeft geen rechten onder het toepasselijke recht met betrekking tot rechten van derden waarop hij een beroep kan doen of enige bepaling van deze LO mee kan afdwingen.


  10. VERTROUWELIJKHEID U erkent en accepteert dat de ontwikkeling van de Software GoOV BV veel tijd en geld heeft gekost, en dat de Software vertrouwelijk is en vakgeheim van GoOV BV en/of derden. U zult de Software strikt vertrouwelijk behandelen en niemand toegang verlenen tot of informatie verschaffen over de Software.


  11. BEPERKTE GARANTIE
   a) GoOV BV garandeert niet en kan niet garanderen dat de Software en/of Hardware en andere functionaliteiten geleverd door derden via de GoOV foutloos functioneren of dat alle geleverde informatie altijd juist is of dat alle functionaliteiten geleverd door derden altijd beschikbaar zijn en werken. Berekeningsfouten kunnen optreden wanneer GoOV of functionaliteiten van derden worden gebruikt, geüpload of gewijzigd, zoals van toepassing, in een reisbegeleidingssysteem, bijvoorbeeld fouten die veroorzaakt worden door lokale omgevingsfactoren en/of incomplete of incorrecte data. Realiseert u zich dat fouten kunnen optreden tijdens het gebruik van de Software en/of Hardware in een reisbegeleidingssysteem, bijvoorbeeld veroorzaakt door lokale omgevingsfouten en/of incomplete gegeven.

   b) GoOV BV en haar leveranciers verstrekken de GoOV, de Software en de Hardware “IN DE HUIDIGE STAAT EN MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN” en wijzen hierbij alle andere garanties en voorwaarden, zowel expliciet, impliciet als wettelijk bepaald, van de hand met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige (indien aanwezig) impliciete garanties, verplichtingen of voorwaarden betreffende bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaal doel, betrouwbaarheid of beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van reacties, resultaten, professionele inspanning, afwezigheid van virussen, en redelijke zorg en vakmanschap, dit alles met betrekking tot de Software en/of Hardware, en de levering van of het uitblijven van de levering van ondersteuning en andere diensten, informatie, software, en gerelateerde inhoud door middel van de Software en/of Hardware of anderszins voortkomend uit het gebruik van de Software en/of Hardware. Evenmin is er een garantie of voorwaarde met betrekking tot ongestoorde werking met betrekking tot de Software en/of Hardware. Deze uitsluiting geldt niet voor

   1. – enige impliciete voorwaarde met betrekking tot eigendom en
    – enige impliciete voorwaarde met betrekking tot overeenstemming met de omschrijving.


   c) Het kan zijn dat GoOV afhankelijk is van derden voor de levering van een (deel van) de GoOV zoals wanneer de GoOV het beschikbaar maken van functionaliteiten van derden omvat. GoOV BV garandeert niet en kan niet garanderen dat deze functionaliteiten van derden voor u te allen tijde beschikbaar blijven en heeft het recht te stoppen deze functionaliteiten van derden beschikbaar te maken wanneer het niet langer redelijkerwijs van GoOV BV verlangd kan worden dit te doen zonder dat er een verplichting is om enige vergoeding te betalen met betrekking hiertoe.

   d) De eventuele Garantieperiode eindigt direct indien u een of meer van de voorwaarden van deze LO niet naleeft op het moment van een dergelijke niet-naleving.

  12. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

  13. a) Noch GoOV BV noch haar leveranciers zijn aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enigerlei schade, voor directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade of schade anderszins (in ieder geval met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voortvloeiend uit het onvermogen de apparatuur te gebruiken of toegang te verkrijgen tot de gegevens, verlies van gegevens, zakelijk verlies, winstderving, bedrijfsonderbreking en dergelijke) voorkomend uit het gebruik van of het onvermogen om gebruik te maken van de Software en/of Hardware, zelfs indien GoOV BV of haar leveranciers van de mogelijkheid van schade op de hoogte was gesteld.

   b) Ondanks eventuele schade die u, om welke reden dan ook, oploopt (inclusief en zonder beperking alle schade die hierin wordt genoemd en alle directe of algemene schade in contract of anderszins), zal de totale aansprakelijkheid van GoOV BV en elk van haar leveranciers voortkomend uit of gerelateerd aan deze LO beperkt zijn tot het bedrag dat u voor de Software en/of de Hardware hebt betaald.

   c) GoOV BV is niet aansprakelijk voor:
    – enige vorm van bedrog door haar werknemers en/of agenten, of
    – enige vorm van misleiding door haar werknemers en/of agenten.

   d) In afwijking van artikelen 11 a), b) en c) of enige andere bepaling van deze LO zal de aansprakelijkheid voor dood of letselschade ten gevolge van nalatigheid van één der partijen voor geen der partijen worden beperkt.

  14. BEËINDIGING
   Onverminderd de geldigheid van enige andere rechten, behoudt GoOV BV zich het recht voor deze LO onmiddellijk te beëindigen indien u niet voldoet aan enige voorwaarde van de LO. In een dergelijk geval dient u alle kopieën van de Software en alle bijhorende componenten te vernietigen. De bepalingen van deze LO die naar hun aard bedoeld zijn om ook na beëindiging van kracht te blijven behouden hun rechtskracht ook na beëindiging van deze LO. GoOV BV behoudt zich het recht voor om, met of zonder voorafgaande kennisgeving, diensten betreffende updates, upgrades en supplementen die aan u worden verschaft of aan u ter beschikking worden gesteld door middel van het gebruik van de Software stop te zetten.

  15. PRIVACY
   GoOV zal geen informatie onthullen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, account of transacties met derden anders dan in overeenstemming met haar Privacybeleid zoals aangegeven op de website http://www.go-ov.nl. U verklaart hierbij dat u het Privacybeleid gelezen en aanvaard hebt.

  16. GEHELE OVEREENKOMST
   Deze LO (inclusief eventuele aanvullingen of wijzigingen daarop die in het bijbehorende pakket van de Software en/of Hardware zijn bijgevoegd), en eventuele andere voorwaarden, indien van toepassing, vormen de gehele overeenkomst tussen u en GoOV met betrekking tot de Software en/of Hardware en de ondersteunende diensten (indien van toepassing) en vervangen alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of geschreven communicatie, voorstellen en voorstellingen met betrekking tot de Software of elk ander onderwerp dat in deze LO wordt behandeld. Waar de voorwaarden van andere GoOV beleidslijnen of programma’s voor ondersteunende diensten conflicteren met de voorwaarden van deze LO zullen de voorwaarden van deze LO beslissend zijn.

  17. TOEPASSELIJK RECHT
   Deze LO en alle mogelijke geschillen met betrekking tot deze LO of met betrekking tot het gebruik van de Software en/of Hardware of anderszins zijn onderworpen aan Nederlands recht. De Conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen wordt hierbij voor wat betreft deze LO expliciet buiten toepassing verklaard. Alle mogelijke geschillen voorkomend uit deze LO zullen worden beslecht door de gerechtelijke instanties in Nederland welke gerechten exclusieve jurisdictie toekomen met betrekking tot dergelijke geschillen. Bevoegd is de rechtbank te Utrecht. Indien u vragen hebt over deze LO of indien u om andere redenen contact wilt opnemen met GoOV BV, bezoekt u dan de website van GoOV BV op go-ov.nl

  18. OVERMACHT
   Overmacht houdt in omstandigheden die de uitvoering van de verplichtingen van GoOV BV onder deze LO beletten en die niet binnen de redelijke controle van GoOV BV vallen, met inbegrip van late en/of vertraagde afleveringen en onvolledige afleveringen door GoOV BV veroorzaakt door omstandigheden buiten GoOV BV’s redelijke controle. In een situatie van overmacht worden al GoOV BV’s verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin GoOV BV haar verplichtingen ten gevolge van overmacht niet kan uitvoeren, langer duurt dan negentig (90) kalenderdagen, dan heeft GoOV BV het recht om de overeenkomst voor de GoOV te ontbinden zonder dat er enige verplichting bestaan om wat voor vergoeding dan ook te betalen welke voortvloeit uit of verband houdt met die ontbinding.

  19. VOORTBESTAAN
   Alle bepalingen uit deze LO die naar hun aard bestemd zijn zich uit te strekken tot na de beëindiging van de overeenkomst voor de GoOV, zullen van kracht blijven.

  20. PARTIËLE NIETIGHEID
   Indien een bepaling uit deze LO geacht wordt nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. U en GoOV BV worden geacht akkoord te zijn gegaan met de nieuwe LO ter vervanging van deze ongeldige bepalingen. Deze nieuwe LO zullen ten aanzien van hun inhoud en effect zo dicht mogelijk bij de originele, geschreven tekst worden geïnterpreteerd maar wel op een zodanige manier dat er inderdaad rechten aan ontleend kunnen worden.

  Versie december 2022

  GoOV B.V.
  Dudokstraat 6
  7425 CR Deventer
  085-4839342